Op maat

Naast door de Nederlandse overheid erkende trainingen kan DGCS uiteraard ook op maat samengestelde trainingen verzorgen, afgestemd op de specifieke activiteiten, behoeften en wensen van uw bedrijf. Deze kunnen variëren van algemeen tot zeer specifiek en gedetailleerd m.b.t. één of meerdere onderwerpen uit de (vervoers)wet- en regelgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn hieronder opgenomen.

U kunt ook Contact met ons opnemen om samen de mogelijkheden te bespreken.

Niet- of onjuist aangegeven gevaarlijke stoffen

Het vervoer en de aansluitende (tijdelijke) opslag van niet- of verkeerd aangegeven gevaarlijke stoffen vormt wellicht het grootste veiligheidsrisico, aangezien dergelijke stoffen/zendingen niet als zodanig te herkennen zijn met alle mogelijke consequenties van dien.

lekkende-vloeistof

Daarnaast kunnen interventies, ingezet door het bevoegd gezag in Nederland of in het buitenland het imago van een onderneming schaden of zelfs de continuïteit daarvan in gevaar brengen.

Doelgroep
Kantoor- en loodspersoneel van vrachtafhandelaren, luchtvaartmaatschappijen, (lucht)vracht agenten, expediteurs, afzenders, vervoeders, enz. die zich bezighouden met de administratieve en/of fysieke afhandeling van dergelijke zendingen. Tevens functionarissen die zich bezig houden met toezicht, handhaving of vergunningverlening op basis van wet- en regelgeving gerelateerd aan het vervoer en/of opslag van gevaarlijke stoffen.

Beproeving en wijze van verzenden van lithium cellen en batterijen

Lithium cellen en batterijen zijn gevaarlijke stoffen in de zin van de vervoersregelgeving en dienen aan allerlei voorschriften te voldoen die tevens aan frequente wijzigingen onderhevig zijn.

IATA ontwikkelt hiervoor jaarlijks een Guidance Document dat als goed uitgangspunt kan worden gebruikt t.b.v. de juiste voorbereiding van vervoer door de lucht. Vervoer middels ander vervoersmodaliteiten, bijvoorbeeld over de weg (ADR) of over zee (IMDG-Code) is eveneens aan strenge regels onderhevig die echter net iets minder gecompliceerd zijn dan die van vervoer door de lucht.
Video lithium-battery-on-fire-2

Lithium cellen en batterijen dienen bovendien met succes te zijn beproefd conform het gestelde in paragraaf 38.3 van de UN-Manual of Tests & Criteria (UNMTC). In feite mogen deze niet worden vervoerd voordat ze alle voorgeschreven beproevingen met succes hebben kunnen doorstaan, iets dat kan worden geverifieerd door zorgvuldige bestudering van de hiervoor compleet opgestelde beproevingsrapporten. Het niet of het niet op de juiste wijze uitvoeren van één of meer van de voorgeschreven beproevingen kan immers de juiste werking van cellen en batterijen mogelijk beïnvloeden en derhalve de transportveiligheid in gevaar brengen. Daarnaast kan dit tevens leiden tot financiële en/of imago schade als gevolg van bijvoorbeeld een “terugroep” actie.

Doelgroep
Multinationals, importeurs, groothandels, inkopers, afzenders, vervoerders, enz. die hun kennis willen vergroten t.a.v. de wijze waarop lithium cellen en batterijen, in vooral nieuw op de markt geïntroduceerde producten, dienen te zijn beproefd en voor vervoer worden voorbereid middels verschillende vervoersmodaliteiten.

Wet- en regelgeving vervoer radioactief materiaal
De wet- en regelgeving m.b.t. het vervoer van radioactief materiaal is zeer uitgebreid en complex en bestaat onder meer uit:

  • Internationale regelgeving zoals het ADR, de ICAO-TI/IATA, de IMDG-Code, enz. met daarin de technische voorschriften waaraan zendingen met radioactief materiaal dienen te voldoen.
  • IAEA-aanbevelingen, ISO- en ANSI normen waarnaar verwezen wordt vanuit de Internationale Regelgeving.
  • Nationale wetgeving in Nederland zoals formele wetten, Besluiten en Ministeriele Regelingen aangevuld door ANVS-verordeningen.

Doelgroep
Stralingsdeskundigen, Veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen, afzenders, vervoerders, vervoersvergunninghouders en andere partijen die betrokken zijn bij het vervoer van radioactief materiaal die hun kennis willen vergroten zodat ze elkaars vakgebied beter begrijpen alsmede de onderlinge relatie(s) en reikwijdte van de vigerende wet- en regelgeving.

Algemene, functiespecifieke & veiligheidsopleiding

Personeel werkzaam bij ondernemingen betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen dient te zijn opgeleid conform de eisen gesteld in de vigerende regelgeving van de betreffende vervoersmodaliteit, bijvoorbeeld 1.3 van het ADR, 1.4 van de ICAO-TI / 1.5 IATA, enz.

Een dergelijke opleiding dient te zijn afgestemd op de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de betrokken personen en bestaat uit:

  • Algemene bewustwording
  • Functiespecifieke zakenvn aanbevelingen
  • Veiligheidsopleiding

Deze opleiding dient periodiek te worden aangevuld door een bijscholingscursus om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de voorschriften die om de twee jaar optreden.

Doelgroep
Personeel betrokken bij onder meer de classificatie, voorbereiding, belading en acceptatie van gevaarlijke stoffen.